การพัฒนาตามภูมิสังคมนั้น​ เทียบเคียงได้กับยุทธศาสตร์พระราชทาน​ เข้าใจ​ เข้าถึง​ พัฒนา​ ผลที่ได้รับคือสังคมแห่งความพอเพียง​ ที่มีการเกื้อกูล​ แบ่งปัน​ อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ตามบริบทชุมชน