ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

5 หลักคิด ของปราชญ์ชาวบ้าน

หากลองปรับหลักคิดและใช้วิถีชีวิตแบบปราชญ์กันเถอะ🤓

ยุคสมัยนี้ หากได้เรียนรู้แบบอย่างการใช้ชีวิต ภูมิปัญญา วิธีการทำงานอย่าง
ปราชญ์ อาจเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา ทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน เมื่อหลายชุมชนปฏิบัติร่วมกัน สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยในที่สุด