ทั่วไป

เศรษฐกิจระบบที่ 5 : เศรษฐกิจแบบสังคมแบ่งปัน (ระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ระบบเศรษฐกิจ : ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
READ MORE