ทั่วไป

การพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวใจสำคัญของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แกนกลางจะเน้นที่ตัวคนเป็นหลัก โดยเฉพาะคนไทยในช่วงวัยต่างๆ
READ MORE