โครงการ U2T FOR BCG

อีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อชุมชน
U2T FOR BCG เปิดรับสมัครทั้งบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี เข้ามามีส่วนร่วม
ในการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน ใครสนใจตามไปดูรายละเอียดได้เลย