ลักษณะประจำชาติ

ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (รู้ รัก สามัคคี)

รู้ รัก สามัคคี หลักการทรงงานประการหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญ คือเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี”
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ความเพียร)

ความเพียร เมื่อมนุษย์ได้ใช้ปัญญามุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ มีความรอบรู้
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ทำงานอย่างมีความสุข)

ทำงานอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ ความสุข หากการดำเนินชีวิตไม่เป็นไปเพื่อความสุขแล้ว
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (เศรษฐกิจพอเพียง)

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ขาดทุนคือกำไร)

ขาดทุนคือกำไร กำไรคือ ประโยชน์ ผลประโยชน์ สิ่งที่ได้ยิ่งกว่าสิ่งที่ได้เกินกว่า สิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไป
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ปลูกป่าในใจคน)

ปลูกป่าในใจคน มนุษย์เรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมกระทบและส่งผลต่อโลกที่เป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุด
READ MORE