ภูมิสังคม

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อย่างพอเพียง

“…การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
READ MORE