องค์ความรู้และวิชาการ

องค์ความรู้และวิชาการ

วิธีการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

วิธีการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
READ MORE
องค์ความรู้และวิชาการ

การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น
READ MORE
ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อะไรคือนโยบายสำคัญที่รัฐบาลไทยพยายามพุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและความเปราะบางของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์โลกปัจจุบัน นับว่ามีความเคลื่อนไหว และแปรเปลี่ยนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
READ MORE
ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

5 พฤติกรรมที่เกิดจากความหวังดี แต่ผลลัพธ์อาจไม่ดีอย่างที่คิด !!!

5 พฤติกรรมที่เกิดจากความหวังดี แต่ผลลัพธ์อาจไม่ดีอย่างที่คิด
READ MORE