Author: PORPEANG-KM

กระบวนการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยพลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ
READ MORE
องค์ความรู้และวิชาการ

วิธีการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

วิธีการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
READ MORE
องค์ความรู้และวิชาการ

การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น
READ MORE
ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อะไรคือนโยบายสำคัญที่รัฐบาลไทยพยายามพุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและความเปราะบางของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์โลกปัจจุบัน นับว่ามีความเคลื่อนไหว และแปรเปลี่ยนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
READ MORE