ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อะไรคือนโยบายสำคัญที่รัฐบาลไทยพยายามพุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและความเปราะบางของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์โลกปัจจุบัน นับว่ามีความเคลื่อนไหว และแปรเปลี่ยนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงของโลก โดยเฉพาะส่งครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน ที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนาน และยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อย่างไร ที่ผ่านมานานาประเทศต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และต่างก็พยายามหามาตรการในการป้องกันเสถียรภาพของประเทศตน ทั้งนี้ ประเทศไทยเองนับว่ามีนโยบายรับมือที่ชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจการเงิน ด้านความมั่นคงทางอาหาร และด้านพลังงาน สะท้อนถึงจุดแข็งทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งหากไทยสามารถพลิกวิกฤตินี้ ให้เป็นโอกาส สร้างความร่วมมือทางการค้าที่เข้มแข็งกับประเทศแถบตะวันออกกลาง ชูศักยภาพด้านการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะประเทศมุสลิมเช่นกัน ก็อาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างความมั่นคง และมั่งคั่ง ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน