ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

กระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 4 ระดับ

ชวนทุกคน ทุกภาคส่วน ลองนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง สังคม ชุมชน กิจการ และประเทศของเรา แล้วดูผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น