ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ สามารถช่วยสร้าความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจได้เช่นกัน