ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จำเป็นต้องใช้กระบวนการ​ ที่เหมาะสม​ ว่าแต่มีอะไรบ้างนะ?