องค์ความรู้และวิชาการ

การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เหนือสิ่งอื่นใดต้องมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ จชต. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต