ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การปลูกพืชหมุนเวียน 🥜🌽🌾

การปลูกพืชหมุนเวียน ต้องผ่านการวางแผนอย่างดี เพื่อเลือกปลูกพืชแต่ละชนิด ให้ตรงกลับช่วงเวลาและฤดูกาล หากมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทำให้ได้รับผลดีทั้งเรื่องดินและรายได้ 🥜🌽🌾