ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การปลูกหญ้าแฝก หนึ่งในแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีธรรมชาติ เรียบง่าย ใช้ต้นทุนน้อย และไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี

การปลูกหญ้าแฝก หนึ่งในแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีธรรมชาติ เรียบง่าย ใช้ต้นทุนน้อย และไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี