องค์ความรู้และวิชาการ

การพัฒนามนุษย์ทุกวัยตามหลักเศรษฐกินพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

ในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์เรานั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ถึงความคิดและความรู้สึกต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เท่ากันได้ทุกคน เพราะช่วงวัยที่ต่างกันจึงเป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจกันและกันให้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย