องค์ความรู้และวิชาการ

การศึกษาช่วยพัฒนาชาติอย่างไร

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกๆด้านของเรา

และนอกจากตัวเราเองแล้วยังช่วยให้พัฒนาประเทศชาติอีกด้วย