การสร้างคนพอเพียง​ เป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็ง​ และมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต