ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

คนฮักถิ่น จ.สกลนคร นำหลัก 4 พอ คือพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ไปพัฒนาตนเองตามศาสตร์พระราชา

คนฮักถิ่น จ.สกลนคร นำหลัก 4 พอ คือพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ไปพัฒนาตนเองตามศาสตร์พระราชา