ชาวจีนเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ปลายด้ามขวานไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างเมือง ที่มีระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกลายเป็นพหุวัฒนธรรมแห่งชายแดนใต้ และจนถึงวันนี้ ก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ท่ามกลางความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก