ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

คุณสุนีย์ ชุมนพรัตน์ ชาวบ้านสุเหร่า พบจุดเปลี่ยน เพราะการเลี้ยงแพะทำให้ครอบครัวเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น

คุณสุนีย์ ชุมนพรัตน์ ชาวบ้านสุเหร่า พบจุดเปลี่ยน เพราะการเลี้ยงแพะทำให้ครอบครัวเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น👇