ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

“บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร” ความเพียร ถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งปัญญาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และยังเป็นหนึ่งในหลักการทรงงาน ที่ร.9 ท่านทรงถือปฏิบัติ