โรคมาลาเรียเกิดจากการที่ยุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำโรคเข้าสู่ร่างกาย หลังจากปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะพัฒนาทำให้เกิดเป็น โรคมาลาเรีย ทำให้มีไข้สูง ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง คือ “ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง”