กรอบการสร้างสันติภาพและสันติสุข โดยสันติวิธี ยังคงเป็นความหวังที่คนไทยพุทธ และมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามีองค์ประกอบมากมาย ที่เชื่อว่าจะสามารถไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นได้