องค์ความรู้และวิชาการ

วิธีการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

วิธีการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ต้องมีการบริหารจัดการที่สอดรับกับแผนทุกระดับ โดยปัจจุบันเน้นแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งฝ่ายสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังรายละเอียดตามคลิปวิดีโอชุดนี้