ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

หลักการพึ่งพาตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงคืออไร ?

คำตอบนั้นช่างเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าอย่างกว้างขวาง หากทุกคนปฏิบัติได้จริง