ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

“โคกหนองนาโมเดล” โครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ในแดนทัณฑสถานบ้านนาวง

“โคกหนองนาโมเดล” โครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ในแดนทัณฑสถานบ้านนาวง