ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

จุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง

“จุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง” คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช เป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ำ ทำหน้าที่กำจัดของเสีย ก๊าซ และสารพิษต่าง ๆ