กระบวนการเรียนรู้

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
กำหนดแนวทางดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2566 ให้สอดรับกับ 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 👇