กระบวนการเรียนรู้

กระทรวงแรงงาน ฝึกเยาชนชายแดนใต้ พัฒนาทักษะช่างเชื่อมป้อนตลาดงานซาอุฯ

การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อสามารถดำรงชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างยั่งยืนและเพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริสืบต่อไป