กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

แนวทางการพัฒนาและปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและทำอย่างจริงจัง ตั้งใจ
แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการสรุปออกมาจากหน่วยงานภาครัฐ จึงมุ่งพัฒนาในเรื่องเหล่านี้เป็นสำคัญ