กระบวนการเรียนรู้

ศอ.บต. ร่วม บพท. และสถาบันป้องกันประเทศ วิเคราะห์ภาพอนาคตชายแดนใต้ในปี 2566-2575

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด กับกิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ช่วยสร้างความสงบสุขและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม 🤩