กระบวนการเรียนรู้

องค์กรพุทธชายแดนใต้ระดมสมอง แก้ปัญหาความรุนแรงอย่างยั่งยืนและสันติ

ความสามัคคีและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน​ รวมถึงภาคประชาชน คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน