กระบวนการเรียนรู้

อีกไม่นาน กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” จะกลับมาอีกครั้ง !

อีกไม่นาน กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” จะกลับมาอีกครั้ง !
กับภารกิจคัดเลือกผู้นำมวลชน ในสาขาอาชีพเกษตร ประมง แปรรูป การท่องเที่ยวชุมชน
ที่ดำเนินกิจกรรมกลุ่มบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแบ่งปัน
ด้วยการมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวัฒนธรรม ตามบริบทพื้นที่ และพหุวัฒนธรรม
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลลัพธ์ คือผู้นำมวลชน ที่พร้อมจะขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ในวิถีแห่งความพอเพียงและการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน
(ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 15 กันยายน ทางเฟสบุ้ค แบ่งปันความพอเพียง)