กระบวนการเรียนรู้

เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด

การส่งเสริมการผลิตเชิงเกษตร นับเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง หากยิ่งประกอบกับการส่งเสริมจากหน่วยงาน เข้ามาสนับสนุนด้านการตลาด จะยิ่งช่วยให้เกษตรกร ไปได้ไกลยิ่งขึ้น