กระบวนการเรียนรู้

เยาวชนรังสรรค์นวัตกรรม สู่การเปลี่ยนแปลง “พื้นที่วัยรุ่น”

ความมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์​ เป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดของชาวมุสลิม​ หากได้รับการบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก-เยาวชน​ สังคมจะมีความเข้มแข็ง​ มีคุณภาพ​ เกิดความสงบสุขได้ตามแนวทางศาสนา​