กระบวนการเรียนรู้

เวทีสัมมนาสิทธิมนุษยชนการพัฒนาเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทางการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ จำเป็นต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนและทำอย่างต่อเนื่อง​ ครอบคลุมในมิติต่างๆ​ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก​ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง