กระบวนการเรียนรู้

“ไร่อุ๊ยกื๋อ” ไร่เกษตรแบบพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น”

“ไร่อุ๊ยกื๋อ” ไร่เกษตรแบบพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น”