กระบวนการเรียนรู้

9 นโยบายแห่งความสุขของปัตตานี

การบริหารจัดการเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก​ จะทำให้แต่ละท้องถิ่นสามารถหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมือง​ได้อย่างสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริง​