กระบวนการเรียนรู้

Permuda Buddhist สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพุทธ ในพื้นที่ จชต.

การอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธ​ ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ อย่างสร้างสรรค์​ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้​ ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน​นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก​ การมีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีจึงมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพได้อย่างยั่งยืน