กระบวนการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยพลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ดำเนินการจัดกิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน” โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพ ชีวิต สร้างสันติสุข และสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามนับจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

Final_Press Release คำตอบ อยู่ที่ตำบล (1)