Author: Admin

ทั่วไป

การพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวใจสำคัญของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แกนกลางจะเน้นที่ตัวคนเป็นหลัก โดยเฉพาะคนไทยในช่วงวัยต่างๆ
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (รู้ รัก สามัคคี)

รู้ รัก สามัคคี หลักการทรงงานประการหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญ คือเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี”
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ความเพียร)

ความเพียร เมื่อมนุษย์ได้ใช้ปัญญามุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ มีความรอบรู้
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ทำงานอย่างมีความสุข)

ทำงานอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ ความสุข หากการดำเนินชีวิตไม่เป็นไปเพื่อความสุขแล้ว
READ MORE
ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (เศรษฐกิจพอเพียง)

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
READ MORE