เหตุใดจึงเรียก​ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ เป็นปรัชญาแห่งความสุข​และการแบ่งปัน