ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญามนุษยนิยมแบบไทย (ตอนที่ 3)

หลักคุณธรรมอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นปรัชญามนุษยนิยมแบบไทยก็คือ การที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
READ MORE