ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ทำงานอย่างมีความสุข)

ทำงานอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ ความสุข หากการดำเนินชีวิตไม่เป็นไปเพื่อความสุขแล้ว
READ MORE