อุดมการณ์ของชาติและภาวะผู้นำ

ทรงก้าวข้ามอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยจิตที่เปี่ยมพระเมตตา

แม้ว่าอุดมการณ์ของชาติกับภาวะผู้นำจะมีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
READ MORE