ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน)

ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม
READ MORE