ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ทำให้ง่าย)

ทำให้ง่าย คือ ความง่าย (simplicity) ซึ่งต้องดำเนินการผ่านการคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง
READ MORE