ลักษณะประจำชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการทรงงาน (ระเบิดจากข้างใน)

ระเบิดจากข้างใน มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
READ MORE